Hata
 • XML Parsing Error at 1:90. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:609. Error 9: Invalid character
Hata
 • XML Parsing Error at 1:90. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:609. Error 9: Invalid character

NITRO - 30

        EC FERTILIZER

            zellikle bitkilerin vegetatif geli?im dnemlerinde bitkinin azot ihtiyac?n? kar??lamak iin kullan?l?r. Bitkinin hem enine hem de boyuna geli?imini sa?lar. NITRO-30 bitkinin farkl? dnemlerdeki azot ihtiyac?na cevap verecek ?ekilde, farkl? formlarda azot ieren bir formlasyon ile retilmektedir. Dolay?s?yla bitkinin acil azota ihtiyac? oldu?u dnemlerde bitkiye hemen geen azot formu devreye girerken, rutin ihtiyac?n kar??lamak iinse bitkiye yava? yava? geen azot formu devreye girmektedir. Yapra?? yenen bitkiler (marul, maydanoz vs.) iin en etkili besin kayna??d?r. ?eri?i toplam % 30 Azot ieren s?v? yaprak gbresidir. Damlamadan da kulland?r?labilir. En belirgin zelli?i d?k bireli olmas?d?r. pH de?erinin d?k olmas? da kullan?lan gbrenin etkinli?ini artt?rmaktad?r. Tm ilalarla kar??t?r?larak kullan?labilir.

            NITRO-30 meyve a?alar?nda bitkinin uyand??? ilkbahar dneminde srgn geli?imi iin, stres dnemlerinin ard?ndan bitkinin toparlanmas?na yard?m etmek iin, hasat dnemine kadar ise meyveyi bytmek amac?yla kullan?labilir.

            Seralarda fide ?a??rtma dneminde bitkilerin srgn ve gvde geli?imini sa?lamak iin, stres dnemlerinin ard?ndan bitkinin toparlanmas?na yard?m etmek iin, hasat dnemine kadar ise meyveyi bytmek amac?yla kullan?labilir.

            Yapra?? yenen marul, maydanoz, nane, ?spanak gibi bitkiler iin en etkili besin kayna??d?r.

            Patates, havu, turpgiller gibi yumrulu bitkilerde ise filizlenme dneminde vejetatif geli?me iin, hasat dnemine yak?n dnemlerde ise yumru geli?imi iin kullan?labilir.

            Tah?llarda imlenme sonras?ndan ba?layarak karde?lenme dneminin sonuna kadar kullan?labilir. Srgn geli?imi ve gl sap olu?umu sa?lar. Bitkinin yatmaya kar?? dayan?kl?l???n? artt?r?r. Dolgun dane olu?umu sa?lar.

            Azot un bitki bymesine etkisi sadece proteinlerin ve nkleik asitlerin yap?s?nda yer almas? ile s?n?rl? de?ildir. Azot ayr?ca baz? bitki byme hormonlar?n?n yap?s?nda yer alarak da bitki bymesini etkilemektedir. Bitki bymesini sa?layan hormonlar sitokinin ve indolasetik asittir. Dolay?s?yla bitki yeterince N la beslenemezse hormon yapamayaca?? iin yeterince byyemez. Sitokinin bitkinin kknde indolosetik asit ise srgn ular?nda sentezlenir. Buna gre N eksikli?inde bitkideki btn metabolik sreler aksar. Bunun sonucunda da protein sentezi dolay?s?yla enzim komplekslerinin olu?mas? ve sonuta da bitkideki tm byme durur. Azota yetersiz beslenen bitkilerin bymeleri s?n?rl? kal?r, yani c?l?z olurlar ve donmu? gibi grnrler. Yapraklar?n rengi a?k sar? veya a?k ye?il olabilir bazen k?rm?z?ms? renk tonlar? da grlebilir. Azot eksikli?inde pamukta ya?l? yapraklarda k?rm?z?la?ma grlr. Renk de?i?imi ya?l? yapraklarda ba?lar ve bu yapraklar vaktinden nce dklrler. Tah?llarda N eksikli?inde belirtileri karde?lenme evresinde ba?lar. Bitkilerin rengi soluk ye?il olur ve karde?lenme s?n?rl? kal?r. Bu nedenle tarla da bitkiler seyrek grnrler yani iyi bir rt olu?turamazlar. Bitkilerin sap? ok ince grnr ve generatif evre vaktinden nce ba?lar. Ba?ak ok kk kal?r, daneler tam olarak olu?amazlar o?u zamanda tanelerin ii bo? kal?r.


 • Nitro - 30 bitkinin azot ihtiyacını karşılayan ideal bir sıvı gübredir
 • En belirgin özelliği·düşük biüreli olmasıdır
 • Hem yaprak hem de topraktan uygulanabilen Nitro - 30 toprağa ve bitkiye zararlı hiçbir madde içermez
 • Yüksek Azot içeriği ile yaprak ve sürgün gelişimini teşvik eder
 • Asit özelliği (pH=5,2) nedeniyle alkali sularda gübrelerin etkinliğini arttırır
 • İçerdiği buharlaşmayı önleyen ajanlarla uzun süre sıvı fazda kalır
 • Suyun yüzey gerilimini kırdığı için tam kaplama sağladığından ayrıca yayıcı yapıştırıcı kullanılmasına gerek yoktur
 • Yeşil aksamın hızlı gelişmesini sağlar
 • Bitkilerde güçlü bir gövde yapısı meydana getirir
 • Bitki tarafından hemen alınarak proteinlerin oluşmasında görev alır
 • Meyve büyüklüğü, kalitesi ve raf ömrünü arttırır
 • Düşük sıcaklıklarda bile alınabilir formülasyondadır
 • Stres koşulları altında bitkide hormonal dengeyi sağlar
 • Birlikte verildiği besin maddelerinin etkinliğini arttırır
 • Tarım ilaçları ile karıştırılarak kullanılabilir

* En doğru ve en ekonomik kullanımı, MGS Tarım Kimya uzmanına danışarak öğrenebilirsiniz.

nitro-30-uygulama

“Bitki ve meyve büyüten azot çözeltisi”

“Güçlü Bitki, Yüksek Verim, Yüksek Kalite”

“Yeşilin Gücü”

Ambalaj Çeşitleri

ambalajPlastik Bidon - Şişe / 1 lt. - 5 lt. - 20 lt.

tablo-nitro-30