Hata
  • XML Parsing Error at 1:90. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:609. Error 9: Invalid character
Hata
  • XML Parsing Error at 1:90. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:609. Error 9: Invalid character

MGS Tar?m ve Kimya, kalite anlay??? ve m?teri odakl? hizmet felsefesi ile edindi?i veya saklad??? m?teri bilgilerinin gizlili?ini sa?lamay? a?a??daki temel kurallar 蔒r蔒vesinde taahht etmektedir.

* M?terilerimizden al??veri? i?lemlerini yerine getirebilmek i蓾n zorunlu olan ve verilen hizmetlerde ihtiya duyulan bilgiler al?nmakta ve saklanmaktad?r.

* Yasal ykmllk alt?nda bulunulmad??? srece m?teri bilgileri herhangi bir 踙nc ?ah?s veya kurum ile kendi onaylar? olmaks?z?n payla??lmamaktad?r.

* M?teri bilgileri, i?letmemizin tabi oldu?u dzenleyici kurumlar, yarg? ve yrtme mercileri taraf?ndan istendi?i takdirde yasal dzenlemeler 蔒r蔒vesinde a?klanabilecektir.

* Destek hizmetleri almak amac?yla farkl? kurulu?larla 蓷l???lmas? durumunda, bu firmalar?n MGS Tar?m ve Kimya gizlilik politikas?na ve ?artlar?na uymalar? sa?lanmaktad?r.

* M?teri bilgilerine yetkisiz eri?imlerin engellenmesi i蓾n bilgi sistemleri zerinde gerekli gvenlik 霵lemleri al?nmaktad?r.

* ??letmemizin 蓷l??anlar? taraf?ndan m?teri bilgilerine eri?imler, i?in yap?labilmesi i蓾n gereken en k?s?tl? yetki seviyesi ve g顤evler ayr?l??? prensibi esas al?narak dzenlenmektedir.