Hata
  • XML Parsing Error at 1:90. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:609. Error 9: Invalid character
Hata
  • XML Parsing Error at 1:90. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:609. Error 9: Invalid character

     MGS Tar?m Kimya 2010 y?l?nda gnden gne k?s?r bir dngye giren ve ekonomik kayg?lardan ba?ka ama gtmez hale gelen gbre sektrnde, ncelikle reticilerin ?karlar?n? hedef alan yeni bir bak?? a?s? ile; retime, verim ve kaliteye yeni bir soluk getirmek amac?yla bitki besleme alan?nda uzman ?retim yelerinin teknik dan??manl???nda yakla??k 7 y?l sren ara?t?rma ve deneme al??malar?n?n sonunda kurulmu?tur. niversite ve ara?t?rma kurumlar?n?n gzetiminde hem evreci hem de retimde verim ve kaliteyi artt?ran zm nerileri ile Trkiye topraklar?, iklimi ve retilen rn deseni iin zel olarak geli?tirilmi? s?v? gbreler retmektedir.

     MGS Tar?m Kimya piyasada benzeri bulunmayan bir birok sorunu bir arada zebilecek, bitkide besin aktivasyonunu artt?racak zel elementleri kompleks yaparak Trkiyede alan?nda birok ilke imza atm??t?r.

     Asit karakterli Avrupa toprak ve iklim karakterine uygun olarak retilen ve yksek pHl? (bazik karakterli) ithal gbreler lkemizde tar?msal retim pazar?na birok firma taraf?ndan ciddi miktarlarda sunulmaktad?r. Ancak gz ard? edilen nokta bu gbrelerin lkemizdeki retim ?artlar?na uygun olmamas? ve zaten topraklarda bulunan yksek pHdan dolay? besin elementi eksikli?i ya?ayan bitkilerde daha da fazla sorun yaratmalar?d?r.

     MGS Tar?m Kimya Trkiye topraklar?ndaki bitki besleme sorunlar?n?, bu sorunlar?n kaynaklar?n? ve zmlerini ok iyi analiz etmi?tir ve bu topraklara uygun asit karakterli gbreler retmektedir.

      lkemizde petrol ve enerjiden sonra en fazla d?? deme gbreye yap?lmaktad?r. MGS Tar?m Kimya Trk reticilerdeki bu al??kanl??? de?i?tirmeyi ve daha ucuza, daha kaliteli, sorun zmne odakl? retilen, Tar?m Bakanl???nca denetlenen, ierik garantili rnlerini en k?sa zamanda lkenin drt bir yan?ndaki retici ile bulu?turmay? amalamaktad?r.